Smluvní (závazkové) právo

Jedná se o oblast práva, kde účastníci sami na základě své vůle vstupují do smluvních vztahů, tedy uzavírají smlouvy.

Současné soukromé právo vychází převážně ze zásady dispozitivnosti, která se projevuje ve svobodě uzavření smlouvy, vybrání si typu smlouvy, vybrání si osoby, se kterou bude smlouva uzavřena, a v neposlední řadě i obsahu smlouvy. Při této dispozitivnosti je nezbytné pamatovat, že soukromé právo staví i limity této volnosti, na které je nezbytné pamatovat, aby se Vámi zamýšlená smlouva nestala neplatnou, případně nebyla neplatnou od samého počátku.

AK nabízí vypracování jak samostatné smlouvy, použité pro jednotlivý případ, tak případné vzorové smlouvy, která bude klientem používána opakovaně, tak také rámcové smlouvy, včetně případných formulářů, jejichž výměnou vzniknout dílčí smlouvy, tak také obchodních podmínek klienta.

V rámci této oblasti právních služeb nabízíme zejména:

  1. konzultace předcházející samotnému uzavření smlouvy, kdy klient vznese svou představu, jak má celý smluvní vztah proběhnout či probíhat, přičemž tato představa se stává základem celého smluvního návrhu
  2. vypracování návrhu smlouvy včetně jeho konzultace s klientem, podrobné vysvětlení jednotlivých bodů, a samozřejmá jeho případná úprava
  3. jednání s protistranou ohledně nalezení takového znění smlouvy, které bude akceptovatelné pro obě smluvní strany
  4. následné poradenství a konzultace ohledně reálného chování stran a jeho posouzení prizmatem uzavřené smlouvy

Advokátní kancelář nabízí taktéž i dílčí služby výše uvedené, takže poskytuje poradenství spočívající v jednání o návrhu druhé strany nebo i poradenství ohledně následného postupu stran neplnění smlouvy ze strany smluvního partnera.

Pzn. Na obsah smlouvy ba její platnost mají obrovský vliv samotné strany, respektive jejich postavení, neboť například to (myšleno jednotlivá práva a povinnosti), co mohou uzavřít podnikatelé mezi sebou, nemůže být obsahem spotřebitelské smlouvy.