Ceník služeb

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena vyhláškou š. 177/1996 Sb., kdy tato vyhláška umožňuje stanovení odměny buď smluvně, případně mimosmluvně. Mimosmluvní odměna odpovídá níže uvedené úkonové odměně, kdy hodnota odměny za jeden úkon je stanovena touto vyhláškou, přičemž vyhláška určuje i příkladný výčet rozhodných úkonů.

Advokátní kancelář nabízí tedy možnost určení odměny níže uvedenými způsoby:

 1. úkonová odměna

  Odměna za služby je určena počtem úkonů právní služby, které v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, nebo může být tato hodnota určena dohodou stran).

 2. časová odměna

  Odměna za služby je určena počtem hodin, po které zpracování věci pro klienta vykonávám (hodinová sazba za služby se dle povahy věci pohybuje za každou započatou půlhodinu poskytování právních služeb).

 3. paušální odměna

  Odměna za služby je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti, např. v obchodním právu při založení obchodní společnosti, anebo v oblasti občanského práva a rodinného práva). 
  Druhou možností pro sjednání paušální odměny je její sjednání za poskytování právních služeb za určitou časovou jednotku (typicky kalendářní měsíc). V tomto případě takováto odměna funguje v podstatě jako pojištění právních služeb.

V rámci sjednávání výše odměny kancelář dbá na to, aby odměna vedle časové a obsahové náročnosti problému zohledňovala i (finanční) situaci klienta. Při převzetí věci, jsou klienti vždy informování o předpokládaném rozsahu práce a o celkových nákladech, jakožto i o hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

K dnešnímu dni neevidujeme jakýkoliv spor mezi kanceláří a klientem ohledně výše odměny. Přesto si dovolujeme upozornit, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.